نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی مشهد98

زمان برگزاری 7الی 10بهمن ماه 1398

Image

حضور تولیدی بازرگانی برزگر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی مشهد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد 7 ال 10 بهمن ماه 1398